abcterm@abcterm.sk 02/ 63 53 63 87

VOP

 1. Všeobecné podmienky.

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené s predávajúcim, t.j. so spoločnosťou ABC TERM, spol. s r.o., Panónska cesta 34, 851 01 Bratislava (ďalej len ABC TERM), či už písomnou formou, na základe objednávky alebo konkludentným dodaním (ďalej ako „kúpna zmluva“). S týmito VOP je kupujúci oboznámený pri objednaní a iných kúpnych zmlúv, pričom VOP sú zároveň uvedené aj na webovej stránke predávajúceho. Uzavretím každej kúpnej zmluvy alebo objednávky sa tieto VOP stávajú ich súčasťou, kupujúci prijíma ich znenie uzavretím kúpnej zmluvy (písomnou formou, objednávkou, konkludentným dodaním) a ich obsah či platnosť nie je dotknutá existenciou prípadných všeobecných nákupných podmienok kupujúceho - aplikácia týchto je vylúčená, pokiaľ ich písomne spoločnosť ABC TERM neuzná.

  2. Kupujúci súhlasí, že pre vymedzenie zmluvných strán, predmetu zmluvy a samotnú platnosť postačujú údaje uvedené v Objednávke či Dodacom liste a pre vymedzenie podmienok plnenia zmluvy a ceny postačujú tieto VOP, ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nebolo písomne vopred dohodnuté niečo iné.

  3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný skúmať organizačný poriadok kupujúceho a považuje v zmysle §16 Obchodného zákonníka každého zamestnanca kupujúceho, ktorý objednal alebo potvrdil prevzatie tovaru, za jeho splnomocneného zástupcu.

  4. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody, či omeškanie dodávok a nárokov z nich plynúcich, spôsobených vyššou mocou či inou mimoriadnou nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou vzniknutou nezávisle na vôli predávajúceho, t.j. hlavne neobvyklými poveternostnými podmienkami, neobvyklými dopravnými problémami, štrajkami a pod., t.j. stavmi, ktorých priebeh nemohol predávajúci svojou činnosťou účinne ovplyvniť.

  5. Pri prekročení dodacej lehoty predávajúcim je kupujúci oprávnený požiadať predávajúceho o prehlásenie, či predávajúci odstúpi od zmluvy, alebo ju bude plniť v dodatočnej lehote. Predávajúci je povinný obratom oznámiť termín náhradného plnenia. Ak tak predávajúci neurobí do 2 týždňov, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

  6. Dôsledky akýchkoľvek zmien v dodávkach prevedené na žiadosť kupujúceho idú na jeho ťarchu, najmä potom zvýšenie ceny, predĺženie termínu dodávky a pod.

  7. Kupujúci berie na vedomie, že ponuky pripravené obchodno-technickými pracovníkmi predávajúceho sú nezáväzné. Technické prehlásenia obchodno-technických pracovníkov predávajúceho sa pre predávajúceho stávajú záväznými len po ich písomnom potvrdení oprávnenou osobou.


 

 1. Dodacie podmienky

  1. Predávajúci sa zaväzuje riadne splniť túto zmluvu v dohodnutom rozsahu predmetu plnenia a v dohodnutej dodacej lehote (dobe plnenia). Dodržanie doby plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti kupujúceho. Pri nesplnení povinnosti súčinnosti (oneskorená žiadosť o dodanie, odmietnutie tovaru, atď.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci neposkytol potrebnú súčinnosť. V tejto dobe je kupujúci povinný dodávku tovaru prijať. Pokiaľ toto kupujúci nesplní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od ešte nesplnenej časti zmluvy o dodávke a požadovať náhradu škody. Dodacia lehota sa predlžuje v prípade, že bez zavinenia predávajúceho nastanú okolnosti, ktoré spôsobia, že tovar nemôže byť dodaný v správnej lehote a to o dobu, po ktorú takéto okolnosti trvajú.

  2. Dojednáva sa, že predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar podľa tejto zmluvy jeho odovzdaním kupujúcemu. Súčasťou odovzdania tovaru kupujúcemu je dodací list. Odovzdaním tovaru kupujúcemu sa rozumie uvoľnenie tovaru kupujúcemu v mieste plnenia, ktorým je sklad predávajúceho, bez ohľadu na skutočnosť, či kupujúci tovar aj fyzicky prevezme. Odovzdaním tovaru je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru. Pokiaľ kupujúci do 15 dní od dátumu vystavenia faktúry neodoberie tovar z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho, je týmto dňom dodanie splnené, na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a predávajúci je oprávnený tovar uskladniť na náklady kupujúceho. O tejto skutočnosti okamžite upovedomí kupujúceho a oznámi mu skladovacie náklady. V zmluve môže byť dohodnuté i plnenie u kupujúceho.

  3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom splnenia povinnosti predávajúceho odovzdať tovar kupujúcemu, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

  4. Ak je dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim, je povinnosť dodať tovar splnená odovzdaním tovaru prvému dopravcovi v dohodnutom mieste odovzdania, prípadne bez určenia miesta odovzdania k preprave pre kupujúceho do miesta určenia podľa prepravných dispozícií v kúpnej zmluve a to podľa obvyklých zvyklostí a na účet kupujúceho. Okamihom tohto odovzdania prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Predávajúci avizuje odoslanie tovaru.

  5. Kupujúci je povinný v objednávke predávajúcemu uviesť dopravné dispozície (kto zabezpečuje dopravu, presnú dodaciu adresu – firma, ulica, mesto, PSČ, kontaktná osoba, telefón). V prípade, že kupujúci nedá žiadne dopravné dispozície (dodacia adresa), zvolí predávajúci spôsob dopravy sám, podľa svojho zváženia a s ohľadom na ekonomickosť dopravy.

  6. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Pre prevzatie tovaru kupujúcim sa dojednáva postup podľa § 451 Obchodného zákonníka, ďalej len „OBZ“. (Kupujúci si pri preberaní skontroluje preberaný tovar a prípadné nezrovnalosti zapíše do preberacieho protokolu.)

Pri preberaní zásielky kupujúci venuje mimoriadnu pozornosť baleniu a kompletnosti dodávky.

Pri balení venuje pozornosť aj povrchu kartónu, ochrannej páske a všetkým, i drobným porušeniam a trhlinám, obzvlášť prierazom kartónu a deformáciám rohov balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom pri preprave a manipulácii a tým aj možný vznik škody na tovare vo vnútri balíku.

Kupujúci venuje mimoriadnu pozornosť kompletnosti dodávky – každá dodávka má svoj dodací list.

Pokiaľ kupujúci zistí pri preberaní akýkoľvek zmienený alebo iný ukazateľ možného poškodenia alebo straty pri preprave a manipulácii, zaznamená túto skutočnosť do prepravného listu alebo spíše reklamačný protokol, eventuálne spíše záznam o stave v akom bol balík doručený a o prípadných ďalších poškodeniach a odovzdá ho prepravcovi a zašle na vedomie predávajúcemu. Týmto postupom kupujúci zaistí efektívnejšie riešenie prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizuje vznik možných škôd.

 1. Spôsob prepravy, uloženie, prepravné dispozície:

 2. strany sa dohodli, že povinnosť označiť tovar v zmysle §413 OBZ je splnená vyplnením prepravných a dodacích dokumentov, ktoré doprevádzajú tovar.

 3. tovar bude zabalený (opatrený pre prepravu) spôsobom obvyklým v obchodnom styku pre prepravu zjednaného tovaru a to v stredoeurópskych poveternostných podmienkach. Balenie nad tento rámec hradí kupujúci zvlášť (špeciálne obaly, kontajnery atď.).

 4. predávajúci prehlasuje, že plní všetky zákonné povinnosti v zmysle zákona o obaloch a zákona o odpadoch.

  1. Vzatie materiálu späť z dodávok predávajúceho je zásadne vylúčené, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

  2. Vady dodávky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne v lehote a postupom podľa OBZ, vrátane uplatnenia nárokov z vád s tým, že vady množstva môžu byť reklamované do 2 dní od obdržania zásielky a skryté vady do 6-tich mesiacov od obdržania tovaru.

  3. Drobné, nepodstatné vady nemajú za následok odklad povinnosti uhradiť kúpnu cenu.

  4. Predávajúci preberá záruku za akosť predávaného tovaru v dĺžke dohodnutej záručnej doby. Záručná doba je stanovená v zmluve, záručnom liste alebo faktúre.

Záruka zaniká popri dôvodoch uvedených v zákone a predovšetkým ďalej:

 • neuplatnením vady v záručnej dobe alebo bez zbytočného odkladu po zistení vady,

 • nevykonaním prehliadky tovaru s vynaložením odbornej starostlivosti bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru,

 • nepredložením riadne vyplneného záručného listu (neúplný alebo neoprávnene menený, prepisovaný či dopisovaný záručný list je neplatný),

 • ak je dodaný tovar skladovaný, inštalovaný, pripojený, prevádzkovaný, používaný alebo udržiavaný v rozpore s technickými podmienkami, Montážnymi a prevádzkovými predpismi, bezpečnostnými predpismi, príp. odporučeniami predávajúceho, a účelom použitia tovaru,

 • v prípade inštalácii, manipulácii, zásahov, opráv, úprav, demontáže resp. obdobnou činnosťou, prevádzanou neodbornou osobou, alebo ak sú niektoré diely tovaru vymenené za cudzie bez vedomia predávajúceho,

 • pri vadách vzniknutých mimo vplyvu predávajúceho, mechanickým poškodením alebo inými vonkajšími zásahmi do tovaru alebo pri zásahoch tretích osôb alebo vyššou mocou.

V prípade výskytu vád má kupujúci právo len na opravu alebo výmenu dielov uznaných Autorizovaným servisným partnerom alebo povereným zástupcom predávajúceho; o spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje predávajúci. Bezplatne môžu byť vymenené len diely, u ktorých je vada zapríčinená konštrukčnými alebo výrobnými závadami výrobcu. Na výmenu celého tovaru má kupujúci právo len v prípade, že Autorizovaný servisný partner alebo poverený zástupca predávajúceho uzná zariadenie za neopraviteľné. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s vadami výrobku (napr. ušlý zisk a pod.)

Predávajúci si vyhradzuje právo modifikovať časť, alebo celú dodávku tak, aby vyhovel garančným podmienkam príp. na výmenu dodaného tovaru, ak považuje tento spôsob za vhodnejší.

Výmena alebo oprava dielu predlžuje záručnú dobu. Ak kupujúci nemôže tovar pre jeho vadu používať, dochádza k prerušeniu záručnej doby. Záručná doba sa preruší a pokračuje až potom, čo predávajúci vady tovaru odstráni. Po dobu, ktorá bola potrebná k odstráneniu vád a počas ktorej nemohol kupujúci tovar používať, záručná doba neplynie.

 1. V prípade, že kupujúci odmietne, aj čiastočne, alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu splniť kúpnu zmluvu, uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 25% platnej ceny bez DPH z každého neodobraného kusu. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností stanovených v Rámcových obchodných zmluvách (ďalej len ROZ), ostatných kúpnych zmluvách alebo týchto Všeobecných obchodných podmienkach. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku s výnimkou ustanovení o zmluvných pokutách a dôvodov pre ich vznik, ktoré zostávajú v platnosti.

 2. Predávajúci je viazaný svojím návrhom kúpnej zmluvy po dobu 30 dní od jeho odoslania (odovzdania kupujúcemu). Pokiaľ v tejto lehote predávajúci neobdrží písomný súhlas kupujúceho s návrhom, prejaveným platným potvrdením tejto zmluvy, zmluva nevznikne. Predávajúci si vyhradzuje právo čiastkových dodávok, ak to nie je v rozpore s účelom zmluvy.

 3. Predávajúci si vyhradzuje dodať tovar v pozmenenom konštrukčnom, prípadne dielenskom prevedení oproti objednanému, pokiaľ takéto zmeny nemajú funkčný vplyv na účel použitia tovaru.

 4. Kupujúci nesmie prevádzať žiadne zmeny ani úpravy na dodanom tovare, ani ho inak označovať ako je prevedené vo výrobnom závode. Nesmie ho ani označovať značkami, ktoré môžu vyvolať zdanie, že sa jedná o iný výrobok ako dodaný.


 


 


 

 1. Ceny a platobné podmienky

  1. Všetky ceny sa tvoria dohodou zmluvných strán v procese formovania kúpnej zmluvy vychádzajúcich z platných Cenníkových cien predávajúceho.

  2. Ceny sú stanovené bez daní, poplatkov, poistenia a dopravy, ktoré budú účtované zvlášť, spravidla v dodávateľskej faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  3. Ceny dodaného tovaru sú splatné spôsobom a v dobe uvedenej v kúpnej zmluve. Ak to v zmluve uvedené nie je, ceny sú splatné na základe dodávateľskej faktúry predávajúceho podľa dátumu splatnosti faktúry, ktorý je na nej uvedený, a to na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre. Tovar sa považuje za zaplatený až dňom, v ktorom môže predávajúci s čiastkou disponovať.

  4. Všetky dodávky budú účtované dodávateľskými faktúrami, ktorých obsah určí predávajúci.

  5. Pri nezaplatení predchádzajúcej dodávky má predávajúci právo pozastaviť plnenie ďalších dodávok, bez akýchkoľvek sankcií a následkov stanovených zákonom alebo zmluvou pre oneskorené plnenie dodávok. Ďalej je predávajúci oprávnený dodať pozastavené či nasledujúce dodávky len pri platbe v hotovosti predom, odstúpiť od zmluvy po stanovení primeranej dodatočnej lehoty, ako aj požadovať náhradu škody vzniknutej predávajúcemu nesplnením záväzkov kupujúcim.

  6. Platba zmenkou, šekom, alebo iným spôsobom než prevodom na účet predávajúceho je možná len po výslovnom súhlase predávajúceho. Príslušný záväzok sa považuje za splnený len okamihom, keď je zodpovedajúca čiastka pripísaná na účet predávajúceho. Náklady eskontu a iné náklady nesie kupujúci a sú splatné okamžite.

  7. Uplatnenie reklamácie nezakladá právo kupujúceho pozastaviť platbu dodávok. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, neplynie predávajúcemu lehota na odstránenie vady tovaru, a to do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Pri prípadných vadách tovaru kupujúci nie je oprávnený zadržať časť kúpnej ceny, ktorá by zodpovedala nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené.

  8. Platby, ktoré obdrží predávajúci sa započítavajú najskôr na najstaršie splatný dlh kupujúceho a až potom na účel uvedený v platobných dokumentoch.

  9. K prijímaniu inkasa platieb je oprávnený len štatutárny zástupca predávajúceho alebo osoba ním splnomocnená.

  10. Zmluvné strany si dojednávajú zmluvné pokuty pre prípad nedodržania plnenia peňažných záväzkov kupujúcim vo výške 0,05% z dlžnej čiastky denne za každý deň omeškania do 30 dní a vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky pri omeškaní nad 30 dní. Popri všetkých zmluvných pokutách, t.j. aj tých zjednaných v konkrétnych kúpnych či rámcových zmluvách, je možné naviac uplatniť i náhradu škody, a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvné pokuty, pričom na škodu sa zmluvné pokuty (vzniknuté, vyúčtované i zaplatené) nezapočítavajú.

  11. Započítanie platieb na splnenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu je možné, pokiaľ ku dňu splatnosti daňového dokladu existujú vzájomné pohľadávky a záväzky predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci je oprávnený započítať len svoje splatné pohľadávky, ktoré boli vopred uznané predávajúcim alebo právoplatným rozhodnutím súdu; inak započítanie kupujúcim nie je dovolené a nie je účinné.


 

 1. Ďalšie dohody

  1. Dodaný tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho až do okamihu zaplatenia celej kúpnej ceny (výhrada vlastníctva).

  2. Kupujúci je oprávnený nakladať s tovarom podliehajúcim výhrade vlastníctva len pre svoju potrebu. Nesmie ho ďalej predať, previesť, alebo zaťažiť v prospech tretieho subjektu, pokiaľ nebude prenesená takáto rovnaká, nijak nezmenená, výhrada prevodu vlastníckeho práva až po úplnom zaplatení za tovar taktiež na jeho zákazníkov (tretie osoby). Vlastníctvo predávajúceho nezaniká ani pri úprave, či spracovaní a spojení tovaru dodaného s výhradou vlastníctva. V prípade úpravy, či spracovania a spojenia tovaru s iným tovarom, ktoré nepatrí predávajúcemu, patrí predávajúcemu takýmto spôsobom vzniknutý podiel na novo vytvorenej veci v pomere hodnoty dodaného tovaru k ostatnému tovaru v dobe spracovania a vzájomného spojenia týchto tovarov. Pokiaľ kupujúci získa výhradné vlastnícke právo k takto vytvorenej novej veci, bude pre predávajúceho bezodplatne spravovať jeho tovar (diel) až do prechodu vlastníckeho práva. Stanovenie výšky podielu prislúcha predávajúcemu.

  3. Podpisom každej čiastkovej (dielčej) kúpnej zmluvy postupuje kupujúci bezodplatne predávajúcemu všetky pohľadávky ktoré vyplynú z prípadného ďalšieho predaja, či prevodu tovaru podliehajúceho výhrade vlastníctva, a to so všetkým príslušenstvom pohľadávok. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať svojich dlžníkov o postúpení pohľadávok a súčasne bezodkladne zaslať predávajúcemu všetky doklady o týchto skutočnostiach a poskytnúť mu úplné informácie tak, aby mohol svoje pohľadávky riadne uplatniť a vymáhať. Súčasne je kupujúci povinný bezodkladne vydať na vyžiadanie všetok tovar s výhradou vlastníctva, ktorý sa u neho nachádza. Záväzky kupujúceho z kúpnej zmluvy, vrátane úhrady ceny za dodaný tovar, týmto nie sú dotknuté.


 

 1. Všetky údaje o váhe, rozmeroch, technických charakteristikách, cenách, parametroch a ďalších vlastnostiach výrobkov uvedených v katalógoch, prospektoch, zápisoch, reklamačných článkoch, cenníkoch a pod., majú informatívny charakter. Tieto údaje sú záväzné len vtedy, ak sú obsiahnuté aj v kúpnej zmluve.

 


 

 1. Predávajúci je a zostáva výhradným vlastníkom všetkých výkresov, modelov a všetkej dokumentácie, s ktorou sa mohol kupujúci oboznámiť v priebehu realizácie zmluvy, prípadne ktorú obdržal. Tieto údaje môže použiť len kupujúci a to výhradne v súvislosti s realizáciou

kúpnych zmlúv. Táto dokumentácia je dôvernej povahy a nesmie byť publikovaná, kopírovaná ani poskytovaná tretej strane bez predchádzajúceho výslovného súhlasu predávajúceho. Súčasne je kupujúci povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach s ktorými sa oboznámil v priebehu spolupráce s predávajúcim s výnimkou tých, ktoré predávajúci k zverejneniu určí. Na vyššie uvedené sa vzťahujú §§ 17 – 20 Obchodného zákonníka.

 1. Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ.

 2. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

 4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím ku všetkým skutočnostiam má vedieť že poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni v plnení povinnosti, ako aj o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu hneď po tom, ako sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škody, ktorým sa mohlo ich včasným oznámením predísť.

 5. Neplnenie dohodnutých kúpnych zmlúv, alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok zakladá právo predávajúcemu okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Dňom okamžitého odstúpenia sa stávajú splatné všetky záväzky kupujúceho, predovšetkým aj záväzky finančné. Účinky okamžitého odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia poštou, faxom, e-mailom (@) alebo osobným odovzdaním kupujúcemu.

 6. Osoby podpisujúce každú čiastkovú kúpnu či inú zmluvu svojím podpisom potvrdzujú, že majú oprávnenie štatutárneho zástupcu (splnomocnenie) k takémuto úkonu a berú na vedomie, že ponesú všetky následky najmä škody, ak sa preukáže, že toto prehlásenie je nepravdivé. Zodpovednosť kupujúceho z uzavretej kúpnej zmluvy týmto nie je dotknutá.

 7. Ostatné otázky neriešené zmluvou a VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 8. Ustanovenia ROZ, ostatných kúpnych zmlúv, čiastkových a rámcových kúpnych zmlúv majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ príslušné skutočnosti upravujú inak.

 9. Prípadné nepoužitie niektorých ustanovení VOP nemá za následok, že iné ustanovenia by nemali byť, či nie sú použité.

 10. Každá zo strán však môže žalovať druhú stranu v mieste jej sídla. Rozhodujúcim právom je právo Slovenskej republiky s výnimkou ustanovení o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

 11. Ustanovenia všetkých zmlúv i týchto VOP majú prednosť pred ustanoveniami zákonnými s výnimkou tých, ktoré majú kogentnú povahu.

 

V Bratislave dňa 1.1.2018

Schválené: Ing. Peter Boroš, konateľ spoločnosti

webdesign by Melon agency